Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio

Suzuki Tomio's name in Japanese

TS741

Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio: click to enlarge

perspectives

Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio
Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio Nezumi Shino Vase by Suzuki Tomio
¥220,000
cart button

Description

Shino pottery was first fired during the Momoyama era (1568-1603) at kilns in MinĊ, and its appearance marked a dramatic shift in the evolution of Japanese ceramic art.  Its distinctive pinhole texture attracted the eyes of tea ceremony practitioners of the day who soon incorporated shino-yaki into the evolving art of chanoyu tea ceremony.

To further enhance shino's tactile appeal, Suzuki Tomio approaches every unglazed pot as a landscape architect would an undeveloped plot of earth.  It first requires slow, thoughtful sculpting before anything is lain upon it.  As a result, his clay creations are renowned for their terraced surfaces, ridges, and winding vistas.

This striking vase is done in nezumi (lit. "mouse") shino, as denoted by its soft grey color.  While cooling in the kiln, the glaze shrinks tightly around the clay body to form a textured surface of pinholes and crackles which, on this particular piece, is beautifully uniform.  Deeply cut furrows create a sense of twisting momentum, naturally drawing viewers on a tactile voyage around the entire work.

The vase is tall enough to accommodate grand ikébana compositions of branches and long stemmed flowers.  As an interior piece, however, it commands equal attention all on its own.

Suzuki Tomio's shino pottery is held in private collections around the world and, in 2011, was acquired by the Philadelphia Museum of Art for display in their East Asian Art collection.
divider
A wooden presentation box will be custom made to order and signed by the artist.  Delivery time for this item is 2 weeks.

View Suzuki Tomio's Profile  |  View all works by this artist.

Shipping Fees
 incmlbskg
diameter 8.1" 20.5    
height 10.6" 27.0    
weight     7.72 3.5
2000 Cranes Satisfaction Seal